Obchodní podmínky


Následující obchodní podmínky (dále jen OP), upravují vztahy mezi kupujícím (dále jen odběratelem) a prodávajícím firmou Radomír Gazda – AGV (dále jen dodavatelem) v oblasti prodeje zboží .

1. Registrace

Registrací vzniká odběrateli nárok na využívání velkoobchodních cen,slev a dalších výhod. Mezi zvýhodněné odběratele patří:

 • právnické a fyzické osoby zajišťující prodej a servis na základě živnostenského oprávnění
 • prodejci náhradních dílů
 • autoelektro servisy
 • zemedělské společnosti
 • stavební firmy
 • autodopravci
Pro registraci je nutné předložit nebo zaslat platný živnostenský list, osvědčení o DIČ jedná-li se o plátce DPH, kontaktní údaje (dodací adresy, telefony, e-maily) a další.

2. Ceny a slevy

Velkoobchodní ceny a slevy jsou určeny pouze pro registrované odběratele viz článek 1.registrace, kteří si tak vlastní iniciativou vytváří výši cen,slev a dalších výhod plynoucích z:

 • pravidelnosti a množství měsíčních nákupů zboží
 • používáním originálních náhradních dílů k opravám výrobků dodavatele
 • schopností dodržování platebních podmínek.

3. Objednávky

Příjem objednávek provádíme telefonicky, e-mailem, e-obchodem, faxem případně osobně. Objednáním vybraného zboží odběratel potvrzuje závaznost objednávky a souhlas s OP dodavatele. Objednávka je evidována do dodání zboží dodavatelem případně do jejího zrušení.
Při objednávce není nutné vracet starý, původní, nefunkční agregát ani platit zálohu, protože objednáváte nový výrobek. Pro správné určení originálního náhradního dílu je nutné vyhledat výrobní číslo přímo z nefunkčního agregátu. Nesmí se ale jednat o výrobek už dříve repasovaný nebo jinak upravovaný neoriginálními náhradními díly.
Dodavatel se zavazuje především s ohledem na spokojenost odběratele, snížit dodací lhůtu na co možná nejkratší dobu. Pokud dodací termín překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má odběratel právo zrušit objednávku a to stejným způsobem jak při jejím pořízení.

4. Dodání zboží

Zboží které je skladem dodáváme v následující den od objednání, případně v den objednání. Dodací termín je závislý na hodině objednání, na druhu, prodejnosti objednaného zboží a na aktuálním stavu výrobního procesu našich dodavatelů-výrobců případně jejich subdodavatelů.

5. Způsob doručení

Možnosti způsobů doručení:

6. Převzetí zásilky

Povinností odběratele je překontrolování neporušenosti obalu, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení v další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s dodavatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti při převzetí zásilky je odběratel povinen neprodleně kontaktovat dodavatele. Při nepřevzetí zásilky adresátem jsou účtovány odběrateli veškeré náklady spojené s pokusem o doručení zásilky.

7. Způsob platby

Způsoby plateb:

 • faktura se 14 denní splatností
 • dobírka
 • předfaktura
 • platba v hotovosti
Zboží, zůstává majetkem dodavatele až do jeho úplného zaplacení. Za každý den z prodlení platby účtujeme penále ve výši 0,05% z dlužné částky.

8. Záruka a podmínky pro uznání záruky

Faktura, daňový doklad slouží zároveň jako dodací a záruční list. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží odběratelem a je platná po dobu 24 měsíců v některých případech je to 12 nebo 6 měsíců v závislosti na druhu zboží, výrobci a dodavateli. Pro započetí reklamačního řízení je nutné úplné vyplnění reklamačního protokolu dodavatele a jeho odeslání s reklamovaným výrobkem. Zboží zasílá odběratel k reklamaci na vlastní náklady. Reklamovaný výrobek zaslaný na dobírku nebude k reklamaci přijat.

Záruka se vztahuje na:

 • výrobek zakoupený u dodavatele
 • výrobek reklamovaný v záruční době
 • výrobek který byl dodán s kompletně vyplněným reklamačním protokolem dodavatele
 • výrobek u kterého byla provedena montáž specializovaným servisem k tomu určeným, splňující podmínky odborné montáže fyzické nebo právnické osoby s příslušným živnostenským oprávněním, odborností a vybavením
 • výrobek který byl používán v souladu se správným určením, návodem k instalaci a předepsaným provozem, který uvádí katalogy a webové stránky výrobce a dodavatele
 • výrobek který je úplný, nepoškozený, nerozebíraný, neopravovaný nebo jinak neupravovaný a zbavený všech nečistot.
Záruka se nevztahuje na:
 • výrobek který nebyl zakoupen u dodavatele
 • výrobek který byl reklamován po uplynutí záruční doby
 • výrobek který nebyl dodán s kompletně vyplněným reklamačním protokolem dodavatele
 • výrobek u kterého nebyla provedena montáž specializovaným servisem k tomu určeným, splňující podmínky odborné montáže fyzické nebo právnické osoby s příslušným živnostenským oprávněním, odborností a vybavením
 • výrobek který nebyl používán v souladu se správným určením, návodem k instalaci a předepsaným provozem, který uvádí katalogy a webové stránky výrobce a dodavatele
 • výrobek který byl neúplný, poškozený, rozebíraný, opravovaný nebo jinak upravovaný a nezbavený všech nečistot
 • výrobek který byl opotřebován následkem jeho běžného a správného používání
Reklamace vyřízujeme v co nejkratším možném termínu do 30-ti dnů a méně. Vzhledem ale k povaze vady zboží a za účelem provedení potřebných kontrol, oprav či následnému zaslání zboží k posouzení vady výrobcem může dodací lhůta přesáhnout 30 dnů.

9. Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží

Podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží.
Zboží bude přijato za následujích podmínek:

 • nejpozději do 30 dnů od odeslání dodavatelem
 • funkční,úplné,nepoužívané,nepoškozené,nerozebírané,neopravované nebo jinak neupravované, zabalené v originálním nepoškozeném a čistém balení
 • s kompletně vyplněným vratným listem
Zboží nebude přijato za následujích podmínek:
 • když bude vráceno po uplynutí 30 dnů od odeslání dodavatelem
 • pokud bude nefunkční,neúplné,používané,poškozené,rozebírané,opravované nebo jinak upravované, zabalené v neoriginálním poškozeném a znečištěném balení
 • když bude vráceno s neúplně vyplněným vratným listem
Zboží vrací odběratel na vlastní náklady. Vrácený výrobek zaslaný na dobírku nebude přijat.
Případným nedodržením podmínek pro vrácení zboží je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu a to až do plné výše hodnoty zboží.

10. Ochrana osobních údajů

Dodavatel se tímto zavazuje, k ochraně osobních údajů odběratele, které budou sloužit výhradně ke smluvnímu vztahu mezi odběratelem a dodavatelem a nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám. Veškeré osobní údaje poskytnuté odběratelem dodavateli a naopak podléhají ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ve znění pozdějších novel.

11. Závěr

Splněním podmínek pro uzavření kupní smlouvy a nákupem zboží odběratel potvrzuje svůj souhlas s obchodními podmínkami dodavatele.
Dodavatel si tímto vyhrazuje právo na případné změny v uvedených obchodních podmínkách. Obchodní podmínky jsou platné od 30.11.2012


Nahoru